Miljödomstolen prövar sista etappen

Miljödomstolens prövning av Citytunneln är inne på slutvarvet. Nu är det dags för den fjärde och sista etappen, som gäller de arbeten projektet planerar i samband med bygget av förbindelsespåren vid Lockarp.

Grundvattenhantering, buller, vibrationer, sättningar och utsläpp till luft är några av de frågor som kommer att avhandlas vid den tre dagar långa förhandlingen som inleds måndagen den 24 januari 2005.

Citytunnelns företrädare kommer att redogöra för den aktuella projektdelens utformning och de metoder som valts för att minimera eventuella miljöeffekter i såväl bygg- som driftskede.

Motstående intressen i form av myndigheter, fastighetsägare och andra får också tillfälle att ge sin syn på projektets ansökan.

Förhandlingen äger rum i Stadshuset.

Obligatorisk och frivillig del

Förbindelsespåren vid Lockarp möjliggör direkttåg från Ystad/Trelleborg till både Lund och Köpenhamn samt mellan Köpenhamn och Ystad/Bornholm. De skapar också möjligheter för framtida direkttåg mellan Sturup och Kastrup.

Etappen omfattar dels en obligatorisk prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens 11 kapitel, dels en frivillig prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9.

Prövningen av vattenverksamheten omfattar bland annat sänkning av grundvattnet medan miljöfarlig verksamhet avser exempelvis buller, vibrationer och utsläpp till luft i bygg- och driftskede.

Här byggs förbindelsespåren vid Lockarp.

Citytunneln är det första stora infrastrukturprojektet i landet som miljöprövas på det här sättet och syftet är att lägga fast de miljömässiga ramarna för såväl bygget som tågdriften.

Öppen för allmänheten

Förhandlingen äger rum i Pelarrummet på Stadshuset i Malmö och är öppen för allmänheten.

Liksom vid tidigare förhandlingar kommer domstolens ledamöter att syna de områden som påverkas av bygget, så att rätten på plats kan bilda sig en uppfattning om de miljömässiga värden som berörs.

Domstolens förhandlingsordning ser ut på följande vis:

Måndagen den 24 januari
kl 11-18
Citytunnelprojektets redovisning, miljöeffekter mm
Tisdagen den 25 januari
Kl 8.30-17
Syn, fortsättning miljöeffekter mm
Onsdagen den 26 augusti
kl 9-12
Slutanföranden

Observera att förskjutningar och ändringar i schemat kan uppstå under förhandlingens gång.

Rätten består av lagmannen Peter Brusewitz och miljörådet Bertil Norén samt sakkunniga ledamöterna Börje Ekstrand och Gregor Holmgren. Därtill kommer beredningsjuristen Charlotte Engell och domstolssekreteraren Birgitta Wahlberg.

För att ladda hem domstolens förhandlingsordning i pdf-format, klicka här.

 

Trafikutskottet i Citytunneln

På måndagen besökte riksdagens trafikutskott den blivande underjordiska stationsdelen vid Malmö Central. Utskottsledamöterna var mycket imponerade av bygget av den nya stationsdelen, som när den är färdig kommer fördubbla Malmö centrals kapacitet.
Trafikutskottet på Malmö C Nedre.

Riksdagens trafikutskott är på ett nära två dagar långt besök i Skåne. Initiativtagare till besöket är Region Skåne som bland annat vill belysa de trafikproblem som följt den mycket positiva utvecklingen i Öresundsregionen de senaste åren. För utskottet var det också en möjlighet att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om vilka infrastrukturella behov som finns i Skåne. Till våren ska regeringen lägga en ny infrastrukturproposition med förslag på vilka satsningar på tågtrafik och vägar som ska prioriteras.

På måndagen fick ledamöterna bland annat åka Öresundståg, buss på E6:an mellan Malmö och Trelleborg och även lära sig mer om ett av landets största infrastrukturprojekt – Citytunneln.

Besöket på Citytunneln och arbetsplatsen vid Malmö C leddes av projektchef Örjan Larsson som gav en kort lägesrapport om byggprojektet och berättade om bakgrund till Citytunneln. Utskottsledamöterna ställde många frågor och var bland annat nyfikna på vilka kapacitetsökningar som Citytunneln ger och vilka möjligheter det finns för bygga ut och utveckla tågtrafiken i Skåne.

Utskottsledamöterna hann också med ett besök nere i den blivande underjordiska stationsdelen vid Malmö C. De imponerades av stationens storlek och fascinerades av byggets omfattning.

Räddningsövning i Lockarp

På fredagen genomfördes en räddningsövning vid Lockarps by. Vid övningen deltog personal från bland annat Citytunneln, Banverket och entreprenören Skanska samt Räddningstjänst Syd och ambulanssjukvården.
Räddningstjänsten och ambulanssjukvården arbetar med den skadade i arbetsfordonet.

Olycksscenariot var ett arbetsfordon som blivit påkört av ett tåg på Kontinentalbanan vid Lockarps kyrkoväg. Föraren av arbetsfordonet klämdes fast och skadades allvarligt. Tågföraren skadades lindrigt och chockades. Vid övningen fingerades också ett större utsläpp av diesolja.

Övningen gick bra konstaterades vid den gemensamma utvärdering som gjordes direkt efter övningen.

Dramatisk nedgång i byggandet

Byggandet av lägenheter i Stormalmö har gått ned drastiskt under årets första sex månader enligt Statistiska Centralbyrån.
– Det handlar om ansträngda resurser, att det pågår flera stora anläggningsprojekt, som Citytunneln, och att byggpriserna gått i höjden, säger Hans-Åke Palmgren på Boverket.

Öppet hus på Triangeln lockade många

Omkring 400 grannar till station Triangeln hörsammade inbjudan till Öppet hus där de både kunde höra och se tunnelborrmaskinerna.

Från åtta på morgonen till tre på söndagseftermiddagen var det en jämn ström av nyfikna Malmöbor som besökte Citytunnelns arbetsplats vid Triangeln. Det var grannar till arbetsplatsen och de som bor utmed den blivande tunnelsträckan norr om Triangeln som bjudits in.

Många var nyfikna på tunnelborrmaskinerna.
Tunnelborrmaskinen Katrin förevigas till fotoalbumet.
Många vill självklart ta hissen de 25 metrarna ner till bergrummet där stationen nu börjar ta form. I bergrummet vilar nu de båda tunnelborrmaskinerna, Anna och Katrin.
– Det var mycket spännande att få se borrmaskinerna. Jag hade hoppats kunna gå in i tunneln också men det tyvärr gick inte, sade Johan Henricson, som bor några kvarter från Triangeln, på Friisgatan.

Även om stationen är långt ifrån klar kunde han få en uppfattning om hur det kommer att se ut när det är klart.
– Det var större än jag trodde där nere. Jag kommer noga att utnyttja stationen en del, bland annat när vi ska se på ishockey i Hyllie.

På marknivå bjöds besökarna på korv med bröd och de kunde också ställa frågor om den blivande stationen till personal från Citytunneln. Malmö stads gatukontor fanns också på plats för att svara på frågor om gator och trafik runt den blivande stationen.

Så kan en tunnelborrmaskin låta.
Johan Henricson bor inte långt från Triangeln.
Vid det öppna huset kunde besökarna också bilda sig en uppfattning om hur det kan komma att låta i husen när tunnelborrmaskinerna åter startar borrningarna senare i höst. En inspelning av en tunnelborrmaskin gjordes tidigare i år i en lokal på Universitetssjukhuset MAS. Men Håkan Lundquist, som bor på Rådmansgatan, strax norr om station Triangeln, är inte orolig.
– De har ju kört under hus förut, så jag är inte så orolig för ljudet från maskinen.

Citytunneln i Slottsträdgården

Med början nästa vecka startar Citytunneln ett mindre arbete i Slottsträdgården. Arbetet kommer att pågå en bit in i november och verksamheten i trädgården påverkas till viss del och caféet kommer att ha begränsat öppethållande.
Caféet i Slottsträdgården
Vid slottsträdgården ska injekteringsarbete utföras inför bygget av en tvärtunnel. Tvärtunneln ska tas ut mellan de båda tunnelrören när de båda tunnelborrmaskinerna passerat nästa år. Kalkbergrunden innehåller mycket vatten på en del ställen.

För att underlätta arbetet med tvärtunneln skapas därför en vattentät skärm genom att en cementblandning sprutas/injekteras ner i kalkberget. Injekteringen sker från markytan via borrhål.

Själva Slottsträdgården påverkas inte så mycket av injekteringsarbetet. Arbetsområdet etableras mellan caféet och plantskolans växthus. Men caféet påverkas desto mer eftersom injekteringen sker alldeles intill byggnaden. Under 4-5 veckor kommer caféet därför tidvis att vara stängt.

Säkerhet i tunneln
Utmed hela tunnelsträckan under Malmö byggs tvärtunnlar som förbinder de båda tunnelrören. Tvärtunnlarna är viktiga för säkerheten i Citytunneln när den är i drift. De ska användas för tekniska installationer och evakuering om en olycka inträffar. Tvärtunnlarna byggs med cirka 350 meters mellanrum, vilket innebär att det aldrig är mer än cirka 200 meter till närmsta tvärtunnel.

Läs mer om Slottsträdgården och caféet på www.slottstradgarden.se.

Läs mer om bygget av tvärtunnlarna och om säkerhet i Citytunneln.

Dramatisk räddningsövning i tunneln

Igår genomfördes en brand- och olycksövning cirka 900 meter in i ett av tunnelrören vid Citytunnelns arbetsplats i Holma. Scenariot vid övningen var en brand som utbrutit i tunnelborrmaskinen och en tunnelarbetare som klämts fast under ett tungt tunnelsegment.
Räddningsledare Anna Andersson Carlin

Den skadade (en docka) förs ut ur räddningståget.
– Fokus vid den här olyckan var livräddning. Först var vi tvungna att släcka vi branden för att skapa en rökfri miljö så att sjukvårdarna kunde komma in till den skadade. Fem av tunnelarbetarna kunde ta sig ut ur tunnel till fots, tre tog sig till flyktkammaren i tunnelborrmaskinen och de tycks alla vara oskadda. Den tunnelarbetare som klämdes fast är svårt skadad, sa räddningsledare Anna Andersson Carlin strax efter övningen.

Räddningstjänsten fick larmet om olyckan och branden inne i det västra tunnelröret klockan ett. Strax därefter var de första räddningsbilarna på plats. För att ta sig in i tunneln använde räddningstjänsten och ambulanspersonal ett av tunnelentreprenörens servicetåg som byggts om för att användas vid räddning. Tåget är bland annat utrustat med friskluft och det finns också plats för en bår.

Räddningstjänsten i Malmö har varit med från allra första början när Citytunneln projekterades. Dels för att vara med när säkerheten utformas för tunneln i drift men också för att se till att brandsäkerheten är god under själva bygget. Räddningspersonal har besökt arbetsplatsen åtskilliga gånger för att lära sig de speciella förutsättningar som gäller för arbete i en tunnelborrmaskin. De också lärt sig att köra de speciella servicetåg som används vid tunnelarbetet.

Övningen gick bra, det var inga stora problem. Men det finns förstås saker som kan förbättras, säger Anna Andersson Carlin.

En tunnelborrmaskin inne i en tunnel är en mycket annorlunda arbetsplats när det gäller säkerhet och brandskydd. En stor skillnad jämfört med en vanlig fabrik är till exempel att det inte finns en nödutgång. Därför är maskinerna bland annat utrustade med en räddningskammare där tunnelpersonalen kan söka skydd i väntan på räddningspersonal.

NCC får order värd 450 miljoner

Källa: TT

NCC har fått i uppdrag av Citytunneln att bygga tågstationerna i Hyllie, Triangeln och Malmö C Nedre. Ordern är värd cirka 450 Mkr. Arbetet inleds under första halvåret 2008. (Även publicerat av Nyhetsbyrån SIX och Direkt)
© Observer Sverige

Utsmyckas för 18 miljoner

Källa: Punkt SE Öresund

Tania Ruiz Guitérrez är en av de fyra konstnärer som ska utsmycka Citytunnelns stationer.

– Jag har försökt göra en installation som gör att Malmö C Nedre blir ett vidöppet rum i stället för en underjordisk station, säger hon.

Totalt kostar utsmyckningarna 18 miljoner kronor.

© Observer Sverige