Miljödomstolen prövar sista etappen

Miljödomstolens prövning av Citytunneln är inne på slutvarvet. Nu är det dags för den fjärde och sista etappen, som gäller de arbeten projektet planerar i samband med bygget av förbindelsespåren vid Lockarp.

Grundvattenhantering, buller, vibrationer, sättningar och utsläpp till luft är några av de frågor som kommer att avhandlas vid den tre dagar långa förhandlingen som inleds måndagen den 24 januari 2005.

Citytunnelns företrädare kommer att redogöra för den aktuella projektdelens utformning och de metoder som valts för att minimera eventuella miljöeffekter i såväl bygg- som driftskede.

Motstående intressen i form av myndigheter, fastighetsägare och andra får också tillfälle att ge sin syn på projektets ansökan.

Förhandlingen äger rum i Stadshuset.

Obligatorisk och frivillig del

Förbindelsespåren vid Lockarp möjliggör direkttåg från Ystad/Trelleborg till både Lund och Köpenhamn samt mellan Köpenhamn och Ystad/Bornholm. De skapar också möjligheter för framtida direkttåg mellan Sturup och Kastrup.

Etappen omfattar dels en obligatorisk prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens 11 kapitel, dels en frivillig prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9.

Prövningen av vattenverksamheten omfattar bland annat sänkning av grundvattnet medan miljöfarlig verksamhet avser exempelvis buller, vibrationer och utsläpp till luft i bygg- och driftskede.

Här byggs förbindelsespåren vid Lockarp.

Citytunneln är det första stora infrastrukturprojektet i landet som miljöprövas på det här sättet och syftet är att lägga fast de miljömässiga ramarna för såväl bygget som tågdriften.

Öppen för allmänheten

Förhandlingen äger rum i Pelarrummet på Stadshuset i Malmö och är öppen för allmänheten.

Liksom vid tidigare förhandlingar kommer domstolens ledamöter att syna de områden som påverkas av bygget, så att rätten på plats kan bilda sig en uppfattning om de miljömässiga värden som berörs.

Domstolens förhandlingsordning ser ut på följande vis:

Måndagen den 24 januari
kl 11-18
Citytunnelprojektets redovisning, miljöeffekter mm
Tisdagen den 25 januari
Kl 8.30-17
Syn, fortsättning miljöeffekter mm
Onsdagen den 26 augusti
kl 9-12
Slutanföranden

Observera att förskjutningar och ändringar i schemat kan uppstå under förhandlingens gång.

Rätten består av lagmannen Peter Brusewitz och miljörådet Bertil Norén samt sakkunniga ledamöterna Börje Ekstrand och Gregor Holmgren. Därtill kommer beredningsjuristen Charlotte Engell och domstolssekreteraren Birgitta Wahlberg.

För att ladda hem domstolens förhandlingsordning i pdf-format, klicka här.