Hallå där…

 

Källa: Metro Riks

Arne Mattsson, biträdande avdelningschef på gatukontoret i Malmö, utfrågas av Metro angående att 363 särskilt viktiga träd specialbevakas när Citytunneln byggs. Han berättar att de väljer ut särskilt betydelsefulla, äldre träd och ovanliga arter som har en speciell karaktär i den miljö där de står.
© Observer Sverige

Historisk miljöprövning avslutades med fjärde etappen

Förhandlingen om den fjärde etappen, som gäller förbindelsespåren vid Lockarp, avslutades i dag med parternas slutliga yrkanden. Därmed är miljödomstolens historiska prövning av Citytunnelns miljöeffekter i bygg- och driftskede till ända.

– Det känns skönt att ha nått slutet på miljöprövningen och kunna fokusera på vårens planerade byggstart. Diskussionerna med domstol, sakägare och myndigheter har varit konstruktiva och givande. Citytunneln kommer att påverka både människor och miljö, men mot bakgrund av de omfattande förundersökningar och den detaljerade kunskap vi skaffat oss är vi övertygade om att projektet kan genomföras på ett miljömässigt och säkert sätt, säger Citytunnelns projektchef Örjan Larsson.

Citytunnelprojektet föreslår en rad detaljerade villkor och åtaganden inför bygget och driften av förbindelsespåren vid Lockarp. Projektet föreslår bland annat en lösning som innebär att minst 95 procent av det grundvatten som pumpas upp i driftskedet återinfiltreras, för att på så sätt minimera eventuell miljöpåverkan.

Citytunneln föreslår också ett omfattande kontrollprogram med noggranna mätningar av grundvattennivåer samt kontroll av kvaliteten hos uppumpat och återinfiltrerat grundvatten, avloppsvatten, buller, vibrationer och påverkan på växtlighet.

Avslutningen av den sista etappen innebär att en unik miljöprocess, efter närmare ett och ett halvt år med förhandlingar, är över. Citytunneln är det första stora infrastrukturprojektet i landet som prövas fullt ut enligt miljöbalken.

Projektets ansökan, som lämnades in i mars 2002, avser dels en obligatorisk prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens 11 kapitel, dels en frivillig prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9.

Björn Gillberg, projektets oberoende miljöcontroller, beskriver Citytunneln som något av ett pionjärprojekt när det gäller miljöfrågor.

– Det är min bestämda uppfattning att den grundforskning som ligger till grund för Citytunnelns ansökan till miljödomstolen och den frivilliga delen av prövningen kommer såväl miljön som berörda sakägare till godo. Att alla berörda får möjlighet att i förväg påverka villkoren och räta ut eventuella frågetecken i en rättssäker, juridisk process kommer också Citytunneln till godo, eftersom projektet på så sätt mutar in sin rätt att under kontrollerade former påverka omgivningen i bygg- och driftfasen. Förhoppningsvis ska de lärdomar projektet dragit komma även den övriga byggsektorn och samhället till godo, säger Björn Gillberg.

Miljödomstolen i Växjö kommer att meddela tidpunkt för dom vid senare tillfälle.