Ödmjukhet är klädsamt

Källa: Kvällsposten
I en intervju med Åke Ortmark säger sig Ilmar Reepalu att han förträngt det han misslyckats med under sin tid som kommunstyrelseordförande i Malmö. Det är slugt att bara tala om Citytunneln och Öresundsbron, men det är en oanad förmåga till självförnekelse han visar upp när han är fullständigt blind för hur segregerat Malmö är. Han ser heller inte de som inte har tak över huvudet eller den höga barnfattigdomen, skriver Anja Sonesson (m) i en insändare.
© Observer Sverige

Nu kommer tunnelborrmaskinerna

Tidigt på torsdag morgon anlöper lastfartyget Paper Moon hamnen i Limhamn. Ombord finns de 14 tyngsta och mest skrymmande delarna till den ena av projektets två tunnelborrmaskiner. Delarna ombord på fartyget väger sammanlagt 700 ton. Resterande delar, cirka 650 ton, kommer att transporteras med lastbil från tyska Schwanau där tunnelborrmaskinerna tillverkas.

Tunnelborrmaskinen kommer att monteras och sättas ihop intill och i schaktet i Holma och det krävs god logistik för att alla delarna till maskinen ska komma i rätt tid och i rätt ordning. För koordinering och transporten av maskindelarna har tunnelentreprenören MCG anlitat företaget Lift & Transport AB. Förutom sjötransporten kommer drygt 70 lastbilar att frakta delarna till tunnelborrmaskinen.

Delarna som kommer till Limhamn i morgon bitti har varit på väg sedan 30 augusti då de lastades på pråmen Big Ben i sydtyska Kehl. I Rotterdam lastades delarna om till Paper Moon som avgick i måndags eftermiddag.

I Limhamn kommer lossningen att påbörjas tidigt på morgonen och delarna kommer därefter att transporteras till arbetsområdet i Holma. De allra största och tyngsta delarna kommer att kräva specialtransport som påbörjas efter klockan 20.00 för att störa trafiken så lite som möjligt.

Under september startar monteringen av den första tunnelborrmaskinen i Holma. Först när denna är monterad och färdig för drift kommer den andra tunnelborrmaskinen att levereras.

Citytunnelprojektet i korthet
Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras att vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

NCC bygger Citytunnelns stationer

Citytunneln har idag tecknat kontrakt med NCC Construction Sverige AB för arbete vid stationerna i Hyllie, Triangeln och Malmö C Nedre.

Entreprenaden E400 omfattar inredning och stomkompletteringar av stationerna vid Triangeln, Hyllie och den underjordiska stationsdelen Malmö C Nedre. I Entreprenaden ingår också bygge av ankomstbyggnaden till station Hyllie samt de mindre stationsnedgångarna norr om centralen och vid Universitetsholmen.

Arbetet med stationerna inleds under första halvåret 2008. Entreprenaden E400 är värd cirka 450 miljoner kronor.

Bygget av ankomstbyggnaderna vid Triangeln, samt övriga installationsarbeten vid stationerna, t ex ventilation, hissar och rulltrappor, är under upphandling. De upphandlingarna beräknas bli klara under året.

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

Hylliebron klar

Järnvägsbron över den nya Sivåkersvägen är nu klar. Hylliebron är den betongkonstruktion inom projektet som först blev helt färdig. Bron är 75 meter lång och 18 meter bred. 2 300 kubikmeter betong och 280 ton armeringsjärn har gått åt för att bygga bron.
Så småningom ska tågen susa fram över bron på väg till eller från Öresundsbron, Trelleborg eller Ystadbanan.

1 december planerar Gatukontoret att öppna Hyllievägen för trafik.
Bygget av järnvägsbron har ingått i Citytunnelprojektet och det är entreprenören NCC som byggt den. Den ingår i entreprenaden som omfattar markarbeten, broar och spårkorsningar väster om station Hyllie. Men än har ingen räls och järnvägsteknik installerats. Det ingår i en kommande entreprenad.

Under bron går den helt nya Sivåkersvägen som ersätter den väg som varit avstängd sedan byggstarten 2005. Vägen är till för bilar, gående, cyklar och hästar med ryttare. I och med att bron är färdig tar nu Gatukontoret, Malmö stad över ansvaret för vägen. Än återstår en del grönarbeten runt bron och arbeten med beläggning. Men den 1 december planerar Gatukontoret att öppna vägen för trafik. Då kommer även busstrafiken på sträckan att sättas in.

Hallå där…

 

Källa: Metro Riks

Arne Mattsson, biträdande avdelningschef på gatukontoret i Malmö, utfrågas av Metro angående att 363 särskilt viktiga träd specialbevakas när Citytunneln byggs. Han berättar att de väljer ut särskilt betydelsefulla, äldre träd och ovanliga arter som har en speciell karaktär i den miljö där de står.
© Observer Sverige

Historisk miljöprövning avslutades med fjärde etappen

Förhandlingen om den fjärde etappen, som gäller förbindelsespåren vid Lockarp, avslutades i dag med parternas slutliga yrkanden. Därmed är miljödomstolens historiska prövning av Citytunnelns miljöeffekter i bygg- och driftskede till ända.

– Det känns skönt att ha nått slutet på miljöprövningen och kunna fokusera på vårens planerade byggstart. Diskussionerna med domstol, sakägare och myndigheter har varit konstruktiva och givande. Citytunneln kommer att påverka både människor och miljö, men mot bakgrund av de omfattande förundersökningar och den detaljerade kunskap vi skaffat oss är vi övertygade om att projektet kan genomföras på ett miljömässigt och säkert sätt, säger Citytunnelns projektchef Örjan Larsson.

Citytunnelprojektet föreslår en rad detaljerade villkor och åtaganden inför bygget och driften av förbindelsespåren vid Lockarp. Projektet föreslår bland annat en lösning som innebär att minst 95 procent av det grundvatten som pumpas upp i driftskedet återinfiltreras, för att på så sätt minimera eventuell miljöpåverkan.

Citytunneln föreslår också ett omfattande kontrollprogram med noggranna mätningar av grundvattennivåer samt kontroll av kvaliteten hos uppumpat och återinfiltrerat grundvatten, avloppsvatten, buller, vibrationer och påverkan på växtlighet.

Avslutningen av den sista etappen innebär att en unik miljöprocess, efter närmare ett och ett halvt år med förhandlingar, är över. Citytunneln är det första stora infrastrukturprojektet i landet som prövas fullt ut enligt miljöbalken.

Projektets ansökan, som lämnades in i mars 2002, avser dels en obligatorisk prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens 11 kapitel, dels en frivillig prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9.

Björn Gillberg, projektets oberoende miljöcontroller, beskriver Citytunneln som något av ett pionjärprojekt när det gäller miljöfrågor.

– Det är min bestämda uppfattning att den grundforskning som ligger till grund för Citytunnelns ansökan till miljödomstolen och den frivilliga delen av prövningen kommer såväl miljön som berörda sakägare till godo. Att alla berörda får möjlighet att i förväg påverka villkoren och räta ut eventuella frågetecken i en rättssäker, juridisk process kommer också Citytunneln till godo, eftersom projektet på så sätt mutar in sin rätt att under kontrollerade former påverka omgivningen i bygg- och driftfasen. Förhoppningsvis ska de lärdomar projektet dragit komma även den övriga byggsektorn och samhället till godo, säger Björn Gillberg.

Miljödomstolen i Växjö kommer att meddela tidpunkt för dom vid senare tillfälle.

Citytunnelns miljöprövning till ända

Den historiska prövningen av Citytunnelns miljöeffekter i bygg- och driftskede är till ända – två år efter att ansökan lämnades in och efter närmare ett och ett halvt års förhandlingar i miljödomstolen.

– Det känns skönt att ha nått slutet på miljöprövningen och kunna fokusera på vårens planerade byggstart, säger Citytunnelns projektchef Örjan Larsson.

Förhandlingen, som ägde rum i Malmö stadshus den 24-26 januari, gällde den fjärde etappen. Den omfattar de arbeten projektet planerar i samband med bygget av förbindelsespåren vid Lockarp.

I ansökan ingår även en planskild spårkorsning, ett provisoriskt spår längs Kontinentalbanan, en vägbank vid dammen Havemosse samt system för hantering av avloppsvatten och grundvatten.

Citytunneln föreslår grundvattensänkningar i såväl bygg- som driftskede längs delar av sträckningen i söder. Systemet bygger på att 90 procent av det grundvatten som pumpas upp i byggskedet återinfiltreras, liksom 95 procent i driftskedet.

Miljödomstolen genomförde en syn
av berörda områden i Lockarp,
bland annat Havemosse.
Grundlig genomgång

Under två intensiva dagar gicks den aktuella projektdelen igenom i detalj. Projektledare Patrik Magnusson, delprojekt Järnväg, beskrev byggprocessen och den teknik projektet har för avsikt att använda.

Jan Hartlén, projektets geotekniske expert, redogjorde för geologiska och geohydrologiska förhållanden i det aktuella området samt de metoder för grundvattenhantering som projektet föreslår.

Miljöchefen Wollmar Hintze redogjorde för hantering av bland annat bygg-, rivnings- och hushållsavfall, uppläggning och hantering av byggmaterial och schaktmassor medan miljökoordinator Rolf Harnert beskrev hur projektet ska göra för att minimera risken för negativa effekter vid utsläpp av vatten i bland annat Risebergabäcken.

Under förhandlingen genomfördes också en syn av det område som påverkas av förbindelsespåren. En gnistrande kall vinterdag besökte rätten bland annat Havemosse och Hertas damm, där projektets förslag till åtgärder för att säkerställa vattennivå och grodbestånd diskuterades.

Hertas damm – ett av de vattendrag
som diskuterades vid förhandlingen.

Nya spår påverkar byn

Förbindelsespåren vid Lockarp påverkar både bebyggelse och biltrafik i området. Bland annat byggs en vägbro för Larsbovägen medan Arrievägen höjs cirka två meter för att ge plats åt den nya järnvägsanslutningen som går i skärning genom landskapet.

Lockarps by påverkas genom att Lockarps Kyrkoväg skärs av och stängs vid korsningen med Kontinentalbanan. Bullervallar och bullerplank kommer också att byggas.

Berörda myndigheter fick utveckla sin syn på ansökan. Ingen hade några invändningar mot Citytunneln i sig. Däremot ställdes frågor om exempelvis grundvattenbortledning, vattenkvalitet och masshantering.

Förhandlingen om den fjärde och
sista etappen ägde rum i Stadshuset
i Malmö.

Prövas fullt ut

Citytunnelprojektet föreslår en rad detaljerade villkor och åtaganden inför bygget och driften av förbindelsespåren. Dit hör ett omfattande kontrollprogram med noggranna mätningar av grundvattennivåer samt kontroll av kvaliteten hos uppumpat och återinfiltrerat grundvatten, avloppsvatten, buller, vibrationer och påverkan på växtlighet.

Avslutningen av den sista etappen innebär att en unik miljöprocess, efter närmare ett och ett halvt år med förhandlingar, är över. Miljödomstolen i Växjö meddelar tidpunkt för dom vid senare tillfälle.

Projektets ansökan, som lämnades in i mars 2002, avser dels en obligatorisk prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens 11 kapitel, dels en frivillig prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9.

Citytunneln är det första stora infrastrukturprojektet i landet som på det här sättet prövas fullt ut enligt miljöbalken.

”Ett pionjärprojekt”

Björn Gillberg, projektets oberoende miljöcontroller, beskriver Citytunneln som något av ett pionjärprojekt när det gäller miljöfrågor.

– Det är min bestämda uppfattning att den grundforskning som ligger till grund för Citytunnelns ansökan till miljödomstolen och den frivilliga delen av prövningen kommer såväl miljön som berörda sakägare till godo. Att alla berörda får möjlighet att i förväg påverka villkoren och räta ut eventuella frågetecken i en rättssäker, juridisk process kommer också Citytunneln till godo, eftersom projektet på så sätt mutar in sin rätt att under kontrollerade former påverka omgivningen i bygg- och driftfasen. Förhoppningsvis ska de lärdomar projektet dragit komma även den övriga byggsektorn och samhället till godo, säger Björn Gillberg.

Citytunnelns ansökan lämnades in
år 2002. Vaktmästaren Peter Edenhäll
packade bilen under överinseende
av miljöcontrollern Björn Gillberg.

Guidade bussturer längs Citytunnelns sträckning

Det går också att boka en egen guidad busstur.
Grupp, upp till 16 personer
3 050 kr

Grupp, upp till 30 personer
3 250 kr

Grupp, upp till 50 personer
3 500 kr

Priserna ovan inkluderar buss och guide.
Grupper med egen buss
1 250 kr för guidning, dagtid på vardagar
1 950 kr för guidning, kvällar och helger

Alla priser är inklusive moms.
Följ med på en faktaspäckad resa genom dagens Malmö med fokus på stadens största byggprojekt – Citytunneln.

Turen tar knappt två timmar med start och stopp på Gustav Adolfs torg. Fokus ligger på Citytunneln och de projekt som är kopplade till den kommande järnvägsförbindelsen.
Under resan kan du förstås ställa frågor om Citytunneln. Passa också på att besöka utställningen där du får veta ännu mer om projektets bakgrund och hur det ska genomföras.

Biljetterna kostar 95 kronor styck och förköpes på Citytunnelutställningen Lilla Nygatan 7 senast onsdagen före aktuell tur. Samling utanför utställningen.

Välj mellan följande lördagar under 2006

25 mars
29 april
27 maj
29 juli
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Bussturen börjar kl 12 och avslutas strax före kl 14.

I juni ställs bussturen in eftersom den infaller på midsommarhelgen.

För mer information och bokning av busstur kontakta utställningen på telefon 040 – 32 00 00 eller e-post: utstallningen@citytunneln.com